• In 2017:
  10 CRE/CR-MO in 5 van 5 laboratoria (januari-maart 2017)
  11 CRE/CR-MO in 4 van 5 laboratoria (april-juni 2017)
  8 CRE/CR-MO in 4 van 5 laboratoria (juli-september 2017)
  8 CRE/CR-MO in 4 van 5 laboratoria (oktober-december 2017)
  0 CRE/CR-MO bloedstroominfecties bij patiënten in 5 instellingen in de zorgregio aangetoond. (Dag van melding: 14/03/2018)
  Zet ook uw digitale handtekening en doe mee aan de campagne
  "Ook ik zet me in tegen antibioticaresistentie"

  Regionaal
  Microbiologisch-Infectiologisch Symposium
  van het preventienetwerk Noord Nederland

  Een multidisciplinair netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek

  Voor de preventie van infecties
  het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
  het geven van advies t.o.v. optimale behandeling
  het overdragen van kennis en bijdragen aan innovatie
  in het belang van de patiënten in onze zorgregio


  Word nu lid    Kom naar het symposium 
    

  Logos of Regionaal Infectiepreventienetwerk Noord-Nederland

Over REMIS+

Op 9 maart 2018 is de regionale Intentieverklaring van het Preventienetwerk Noord-Nederland ondertekend door het Bestuur bestaande uit: Dr. Anne-Marie van Elsacker, arts-microbioloog, directeur divisie Medische Microbiologie IZORE, Certe – Dr Nashwan al Naiemi, bestuurder/arts-microbioloog, LabMicTA – Prof. dr. Alex W. Friedrich, arts-microbioloog, Afdelingshoofd Medische Microbiologie en Infectiepreventie, UMCG –Dr. Gijs Ruijs, arts-microbioloog, ISALA. Hoofddoel is de bestrijding van antibioticaresistente micro-organismen in onze regio, vooral CRE, zoals omschreven in het Biocahier Antibioticaresistentie.
Omdat het van groot belang is om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen en als het zich aandient te bestrijden, hebben het infectiepreventienetwerk REMIS+ en de GGD /GHOR in Friesland, Groningen, Drenthe de handen ineengeslagen om tezamen het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland te vormen. Dit past in het beleid van het ministerie van VWS die hiervoor 10 regionale antibioticaresistentie zorgnetwerken heeft aangewezen in Nederland.

Op 8 maart 2017 hebben 70 medische professionals uit ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijke gehandicapten, thuiszorgorganisaties, zorggroepen uit Friesland, Groningen, Drenthe deelgenomen aan een eerste brainstorm over samenwerking binnen de keten in de regio op het gebied van communicatie, kennis en data-uitwisseling de komende 2 jaren.

Op 3 maart 2017 is het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland officieel gelanceerd in Izore te Leeuwarden.

In het coördinatie team nemen plaats Anne-Marie van Elsacker, Izore ; Alex Friedrich, UMCG; Alewijn Ott, CERTE; Peter van der Tas, GGD Fryslân; Ivar van Dijk GGD Drenthe; Machiel Vonk, Wim Niessen, GGD Groningen.


„Het zorglandschap verandert en samen met de regio nemen we het voortouw om ervoor te zorgen dat patiënten de beste behandeling op de juiste plek krijgen”, aldus Aartsen. „Dat betekent ook dat we de oncologische zorg voor patiënten goed regelen en dat we in de Duitse grensregio gezamenlijk optrekken in infectiepreventie en antibioticaresistentie. Dat doen we door te investeren in ketenzorg en in het bouwen van vitale netwerken”

Jos Aartsen, Raad van Bestuur UMCG, nieuwjaarsreceptie 2016

Samenwerking

De REMIS+ partners spreken met elkaar af een goede regionale samenwerking te realiseren waar  de veiligheid van de patiënten voorop staat door een verhoging in de kwaliteit van zorg   Regionale coalities voor infectiepreventie (ISU), diagnostiek (DSU) en antimicrobial stewardship (ASU), spelen hierbij een leidende rol.

Een en ander is ook vastgelegd in het Visiedocument Zorgnetwerken aangenomen door de NVMM in 2015.

De partners spreken af …

… om alle acties, zowel binnen hun organisaties, de ziekenhuizen, de eerste lijn en de andere zorginstellingen op de vragen van de patiënt te richten:

 1. Beschermen jullie mij en mijn directe omgeving tegen infectieziekten, zorggerelateerde infecties en kolonisatie door BRMO’s? Wat adviseren jullie mij als burger of patient zelf te doen om deze te voorkomen?
 2. Heb ik een infectie? En zo ja, welke?
 3. Hoe wordt de infectie of kolonisatie - in samenhang met mijn onderliggend lijden- optimaal en doeltreffend behandeld? Hoe weet ik dat deze behandeling effectief is geweest?

 

REMIS + heeft …

… een gezamenlijke agenda opgesteld om het risico op regionale verspreiding van BRMO’s  door de toenemende concentratie en centralisatie va de zorg terug te dringen:

 • Uitwisselen van kennis
 • goede (na)scholing
 • signalering
 • regionale prevalentiescreening afstemming
 • outbreak analyse
 • communicatie over gediagnosticeerde (bijzonder resistente) micro-organismen
 • informatie van het publiek en medische professionals

De volgende instrumenten …

… vallen binnen de samenwerking van REMIS+:

 • Opbouw van regionaal ISU (regionale infectiepreventie Teams), DSU en ASU (met regionale A-Teams)
 • Gemeenschappelijk onderzoeksprojecten
 • Gezamenlijke externe subsidies en projectaanvragen (nationaal, internationaal, EU)
 • Regionale en Euregionale opleiding van medisch specialisten, MMMers, Deskundigen Infectiepreventie en analisten
 • Regionaal en gemeenschappelijk onderwijs voor geneeskundestudenten in het UMCG en binnen de European Medical School (EMS).
 • Wederzijde (nul/deel)aanstellingen van medewerkers in alle functies met behulp van detacheringen voor onderzoeksprojecten, patiëntenzorg, onderwijs en opleiding
 • Vormen van een Euregionaal Team (E-Team) bestaande uit medisch specialisten, onderzoekers, deskundigen Infectiepreventie en analisten
 • Waar het ter verbetering van de patientenzorg leidt, lateralisatie van diagnostiek tussen de laboratoria
 • Wederzijdse detachering van medewerkers.

log in en word lid

Op dit moment hebben zich al vele artsen microbioloog, artsen infectioloog, deskundigen Infectiepreventie (DI’ers/DIP-PGers), apothekers, COM-ers, RAC-ers, MMM’ers, artsen infectieziektenbestrijding GGD aangesloten bij het REMIS+ netwerk.

U kunt zich hier aanmelden om lid te worden van REMIS+. U krijgt hierdoor toegang tot de presentaties van de bijeenkomsten. Er zijn geen kosten verbonden aan dit lidmaatschap.